Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Δημοσιο: Ποιοι δημοσιοι υπαλληλοι μπαινουν σε διαθεσιμοτητα

ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
Σε “ακαριαία” διαθεσιμότητα θα τεθούν τις 3 πρώτες μέρες μετά τη δημοσίευση του νόμου, οι υπάλληλοι του δημοσίου με τα
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο Νόμο, οι οποίοι προσλήφθηκαν χωρίς διαγωνιστική ή άλλη διαδικασία επιλογής.
Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, απόφοιτοι λυκείου και διοικητικών καθηκόντων που έχουν επιλεγεί στις θέσεις που υπηρετούν εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ, των οποίων θα καταργηθούν οι θέσεις, θα αποτελέσουν τη δεξαμενή των «διαθεσίμων» υπαλλήλων που θα δουν την πόρτα εξόδου από το Δημόσιο.
Σύμφωνα με το Εθνος, η λίστα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τους υπαλλήλους που θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν το Δημόσιο βάσει του νόμου που ψηφίστηκε την Τετάρτη είναι έτοιμη.
Η λίστα αποτελεί υλοποίηση της συμφωνίας της κυβέρνησης με την τρόικα για απολύσεις 2.000 υπαλλήλων απο το Δημόσιο, μέχρι το τέλος του 2012 ενώ έως το τέλος του 2013 θα βρεθούν στην έξοδο άλλοι 25.000.
Οι εργαζόμενοι που «φωτογραφίζονται» για να τεθούν σε διαθεσιμότητα λαμβάνοντας το 75% του μισθού τους για 12 μήνες είναι όσοι όσοι είχαν προσληφθεί με το Πολιτικό Διάταγμα Παυλόπουλου.
Σύμφωνα με το νόμο ο αριθμός αυτών που εμπίπτουν στη ρύθμιση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των δέκα ανά υπηρεσία, ενώ οι εργαζόμενοι αυτοί θα ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του 25% του συνολικού αριθμού των τακτικών υπαλλήλων των κλάδων και ειδικοτήτων, ενώ θα αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 10% του συνολικού του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί.
Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι οργανικές θέσεις οι οποίες απαριθμούνται στη συνέχεια κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.:
Οι θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας και εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών: αα) είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ανά φορέα και ββ) ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στον οικείο φορέα. Στο συνολικό αριθμό των υπαλλήλων του φορέα που λαμβάνεται ως μέγεθος αναφοράς
υπολογίζονται οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως
εκπαιδευτικής βαθμίδας. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τα νοσοκομεία και η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2. Οι υπάλληλοι των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται τίθενται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του παρόντος.
3. Εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι Διευθύνσεις προσωπικού των φορέων που καταλαμβάνονται από τις υποπαραγράφους Ζ2 και Ζ3 αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατάλογο των ονομάτων των υπαλλήλων οι οποίοι:
α) τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της οργανικής τους θέσης. 113
β) τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία.
4. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι Διευθύνσεις προσωπικού των φορέων της περίπτωσης 1 αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης:
α. τον αριθμό των οργανικών θέσεων που καταργούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, καθώς και αντίγραφα των ατομικών διοικητικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καταλαμβάνουν τις καταργούμενες οργανικές θέσεις.
β. τις πράξεις με τις οποίες τίθενται, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε αυτοδίκαιη αργία υπάλληλοι, κατ’ εφαρμογή της υποπαραγράφου Ζ.3 του νόμου αυτού.
5. Η μη αποστολή των στοιχείων των περιπτώσεων 3 και 4 εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
(Από madata.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου